TEXTY A PŘEKLADY

------ Contemplate the Reason You Exist ------
(2003)

|01| WELCOME

Listen carefully

As I introduce You to a world like no other
A world far beyond your wildest imagination
A place where your dreams come to life
Far away from the place where evolution is the key to your survival

Relax

As you drift deep into your own thoughts
Contemplate the reason you exist
Will the value of your triumph's today be worth the same tomorrow?
Or will it self destruct and destroy the human race as you know it?

Will you control your life?
Or will your life control you?

Now follow me freely
As i lead you to
My own reality

VÍTEJ

Poslouchej pozorně.

Uvedu tě do světa, jiného než všechny ostatní.
Do světa daleko za hranicemi tvých nejdivočejších představ.
Tam, kde se sny stávají skutečností,
Daleko od míst, kde je rozvoj klíčem k přežití.

Relaxuj.

Až se ponoříš hluboko do své mysli,
Přemýšlej nad smyslem svého života.
Bude tvůj dnešní úspěch zítra stjejně hodnotný?
Nebo zanikne a zničí lidskou snahu?

Ovládneš svůj život?
Nebo tvůj život ovládne tebe?

Nyní mne volně následuj.
Zavedu tě
Do mé vlastní reality.

|02| EXPRESS YOUR HIDDEN PASSION

Tell me

Can you express your hidden passion?
or do you live by social direction?
moving with the madding crowd
void of sense and self expression

Awaken from your paralyzing nightmare
and transcend the boundaries to reality
for caution to the wind be free
unleash the strength within to dare

Express your hidden passion
express your hidden passion

Express your hidden passion here and now
dancing free, a soul without fear
no need to hide or be ashamed
grasp your chance release your passion now

The walls of inhibition crumble
past shadows fade and light prevails
like the phoenix from the ashes you have risen
live life to the fullest while other stumble

While other stumble

Express your hidden passion

VYJÁDŘI SKRYTOU VÁŠEŇ

|04| 4 JUST 1 DAY

4 just one day
I wanna break all regulations,
Because we all go the same way,
And we all pass the same stations.

4 just one day
I wanna feel totally free,
no responsibilities, just everything is okay.
No desires, just surviving is the key.

4 just one day
I wanna ignore our senseless fade,
Colours are victorious over the grey,
Stop to get controlled by the state.

4 just one day
I wanna forget the value of money and gold,
I wanna live life my way,
And lose my inhibition to show it.

ALESPOŇ NA DEN

|07| I DON`T WANT TO LIVE 4 EVER

I dont want to live forever,
the world keeps changing - I stay the same,
endless suffering,
eternal pain.

NECHCI ŽÍT NAVĚKY

Nechci žít navěky,
svět se stále mění - ale já ne,
utrpení bez konce,
věčná bolest.

------ Trance & Acid ------
(2002)

TRACID THEME

Hear the voice of inspiration
drop your thoughts of deep frustration

Angels trumpets and devils trombones
invite you here, now loud and strong

Come and taste the way of tracid
welcome to the world of trance and acid

 

Poslouchej hlas inspirace
přestaň myslet na hlubokou frustraci.

Andělské trubky a ďábelské trombóny
tě sem zvou, jsou hlasité a silné.

Přijď a okus cestu tracid
vítej ve světě trance a acid!

TIEFENRAUSCH (THE DEEP BLUE)

Follow me...
Deeper and deeper...
Follow me...
Into the Deep Blue!

HLUBOKÝ SMUTEK

Následuj mě...
Hlouběji a hlouběji...
Následuj mě...
Do hlubokého smutku!

BAD SHAPE

It's There
In every corner that I turn
No effort, nothing needs to be earned
And here's my arm
Here's my nose
Swallow it whole
It's got control

So I struggle I fight
Dark forces in the moonlight
There's no club for tonight

Go to school
Go to work
Everyday's a big perk
It's peer pressure somehow

And every corner that I turn
It's the happiness that I yearn
feed me now lock me up in my room
And give me glue, give me ecstacy, acid and mushrooms

Happy places that I go
Happy people that I know
Offer me to relax
Take a tic
Take a tac
Keeps me going now
Keeps me coming around

The destroyer
consumes me and I can't escape
Holding on
Letting go
I'm in bad shape

DESTINY'S PATH

Our life is a never ending circle of power and success.
The thought of being caught in it, makes your existence lonely and depressive.
You would freak out if you didn't have the opportunity to escape the real world once in a while.
To let yourself go with the flow of the music and express yourself to the rhythm on the dancefloor.

Drowning in a temporary ecstasy and overcoming the feeling of loneliness.
Letting the music penetrate your subconsciousness 'til it's taking full control over you.
This is when you realize that you were born and that you gonna die without having any influence in it.
But you can break through the boundaries coz it's your life and your future, it's Destiny's path!

OSUDOVÁ CESTA

Náš život je nekonečný kruh síly a úspěchu.
Pomyšlení, že jsme v něm uvězněni, v nás vzbuzuje pocit osamělosti a deprese.
Zbláznil by ses, kdybys jednou za čas neměl příležitost utéct od reality.
Nechat se unášet hudbou a na parketu vyjádřit pocity z toho rytmu.

Topíš se v dočasném opojení a překonáváš pocit osamělosti.
Dovolíš hudbě proniknout do tvého podvědomí, dokud nad tebou plně nepřevezme kontrolu.
Tohle se stane, když si uvědomíš, že ses narodil a také zemřeš a nemůžeš to nijak změnit.
Ale můžeš zbourat hranice, protože je to tvůj život a tvá budoucnost, je to osudová cesta!

TOO MANY TIMES

Too many times you have been high
Too many times you ran away, no need to cry
Too many times your body lies awake
Too many times these pills you take

Too many times you've woken up depressed
Too many times you put your life to the test
Too many times you've taken this trip
Too many times you have slipped

Too many times your body can't take
Too many times you've made a mistake
Too many times you haven't realized
Too many times your mind became paralyzed

PŘÍLIŠ ČASTO

Příliš často býváš vysoko
Příliš často unikáš pryč, není třeba křičet
Příliš často jen tak ležíš
Příliš často bereš tyhle pilulky

Příliš často se probouzíš s depresí
Příliš často podrobuješ svůj život zkoušce
Příliš často bereš trip
Příliš často býváš na dně

Příliš často se nemůžeš vzchopit
Příliš často děláváš chyby
Příliš často si neuvědomuješ, že
Příliš často otupuješ svou mysl

SUICIDE

Have you ever thougt about committing suicide? Leaving the world behind?
The sorrow, the pain and the fear of the unknown future,
delivering from any human needs and pressure in just one second,
your cry for help is lost in this lonely world in which you are completely alone,
nobody helps you when you`re feeling down and the loneliness is breaking your heart.
It would be so simple to go down the stairs of the final way
but the fear of the unknown world beyond, of having nothing, of being nothing
keeps you on your designated way and takes away your longing for self-destruction.
That is why you will never commit suicide.

SEBEVRAŽDA

Pomyslel jsi někdy na to, že spácháš sebevraždu? Že opustíš svět?
Trápení, bolest a strach z neznámé budoucnosti,
vysvobození od lidské nouze a nesnází v jediné vteřině,
tvoje volání o pomoc je ztracené v osamělém světě, kde jsi naprosto sám,
nikdo ti nepomůže, když se ocitneš na dně a samota ti rozbíjí srdce.
Bylo by snadné sejít po schodech dolů na věčnost,
ale strach z neznámého světa na druhé straně, kde nebudeš mít nic a nebudeš nikým,
tě drží na uzdě a odrazuje tvou touhu po sebezničení.
A to je důvod, proč nikdy nespácháš sebevraždu.

LIFE IS TOO SHORT

Life is too short, don't stress everyday
Leave your worries behind go out and play
Life is too short, grasp it in your hand
A natural miracle, have fun while you can

Life is too short, as precious as gold
It's full of surprises, so I am told
Life is too short take it from me
Have as much fun as you wish, just wait and see

Life is too short, people seem to forget
That life is a gift and its free yes that's it
Life is too short, use your own eyes
Open yourself and enjoy your own life

ŽIVOT JE PŘÍLIŠ KRÁTKÝ

život je příliš krátký, nestresuj se každý den
nech starosti plavat, jdi ven a hraj si
život je příliš krátký, sevři ho v ruce
zázrak přírody, raduj se dokud můžeš

život je příliš krátký, drahocenný jako zlato
je plný překvapení, tak se to říká
život je příliš krátký, dělej to jako já
bav se jak si jen přeješ, však počkej a uvidíš

život je příliš krátký, zdá se, že lidé zapomínají
že život je dárek a je zadarmo, ano, je to tak
život je příliš krátký, otevři oči
otevři sebe a užij si vlastní život

TRANCE AND ACID

Hearing the music is just like
seeing the colors of trance
and feeling the power of acid

TRANCE A ACID

Poslouchat hudbu je jako
vidět barvy tranceu
a cítit sílu acidu

THE WORST PAIN OF ALL

Loneliness,it can be the worst pain of all.
We all need somebody, don't let your self fall.

Look around you and you will see
there's no need for you to be in this misery.

TA NEJHORŠÍ BOLEST

Samota, ta tě může bolet ze všeho nejvíc.
Všichni někoho potřebujeme, nenech se stáhnout ke dnu.

Rozhlédni se kolem sebe a uvidíš,
že nemáš zapotřebí být nešťastný.

------ Skywalker 1999 ------

LIQUID SKIES

I'm the voice from the planet of Liquid Skies to bring you the message
Come closer to the speakers so I can see the light in your eyes
I'm here to invite you on a journey to a planet of love and freedom
So relax your body and open your mind to the melody transmission
The melody is the only way to a shining planet of liquid skies
Come closer to the speakers so I can see the light in your eyes
C'mon dance with me and feel the rhythm take over your body
Follow me to the planet of liquid skies

TEKUTÉ NEBE

Jsem hlas planety Liquid Skies a přináším vám vzkaz.
Pojďte ke mně blíž, ať vidím světla ve vašich očích!
Přicházím vás pozvat na cestu na planetu lásky a svobody,
tak uvolněte svá těla a otevřete mysl melodii.
Ta melodie je jediná cesta, jak se dostat na zářící planetu Liquid Skies.
Pojďte ke mně blíž, ať vidím světla ve vašich očích.
Pojďte, tančete se mnou a pocítíte, jak se rytmus chopí vašeho těla.
Následujte mě na planetu Liquid Skies!

YOUR OWN REALITY

We all came tonight to this celebration
Because you're apart of the new generation
Close your eyes and you can see it
This world of music that makes you high

Open your mind to the pathway of truth
Let the colors of life help you fly
You can walk through this world of dreams and fantasies
And you will find your own reality

TVÁ VLASTNÍ REALITA

Všichni jsme dnes v noci přišli na tuto oslavu,
jsi vzdálen nové generaci,
zavři oči a uvidíš
svět hudby, který tě vynese nahoru.

Otevři mysl pravdivé cestě,
dovol barvám života, aby ti pomohly létat,
můžeš se procházet světem snů a představ
a najdeš svou vlastní realitu.